KIDE RY

on kun­takeskuk­sen kehit­tämis­es­tä kiin­nos­tunei­den yri­tys­ten, yhteisö­jen, kiin­teistö­jen, vira­nomais­ten ja asukkaiden yhteinen yhdis­tys. Tavoit­teenamme on vahvis­taa kun­takeskuk­siemme vetovoimaisu­ut­ta kau­pal­lisi­na ja toimin­nal­lisi­na alueina. Halu­amme kas­vat­taa myön­teistä mieliku­vaa kun­takeskuk­ses­ta elin­voimaise­na, tur­val­lise­na ja viihty­isänä asuin‑, palvelu- ja kult­tuuri­alueena kehit­tämäl­lä kun­takeskuk­sen yrit­täjien, yhteisö­jen, kiin­teistön­o­mis­ta­jien, asukkaiden sekä kun­nan välistä yhteis­toim­intaa. Pyrimme myös akti­ivis­es­ti lisäämään keskus­ta-alueen viihty­isyyt­tä ja tur­val­lisu­ut­ta.KIDE ry toimii yhdys­si­teenä kun­takeskuk­sen toim­i­joiden välil­lä ja infor­moi jäsenistöä kun­takeskuk­sen kehit­tämis­es­tä. Yhdis­tys markki­noi kun­takeskus­ta ja jär­jestää tapah­tu­mia yhteistyökump­panei­den kanssa.

KIDE ry toiv­ot­taa kun­takeskuk­sen kehit­tämis­es­tä kiin­nos­tuneet ter­ve­tulleik­si mukaan kehit­tämään yhteistyössä Kirkkon­um­melle kiin­nos­ta­va, viihty­isä, monipuo­li­nen ja tapah­tu­marikas kuntakeskus!

Toim­inta

Kan­na­tus­tuot­teet

Suurkon­sert­ti 5.12.19