ajanko­htaista

Vuon­na 2017 jär­jestämme yhteistyössä Kirkkon­um­men YRITTÄJIEN kanssa SUURKONSERTIN 5.12.2017 Masalas­sa Lähi­ta­pi­o­la Sport Cen­ter­il­lä! Seu­raa­vana päivänä, 6.12.2017, Kirkkon­um­men kun­ta jär­jestää samoissa puit­teis­sa KOKO KUNNAN uud­is­tuneen ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAN KIRKKONUMMELLATavoit­telemme suurkon­ser­tilla iloa ja näkyvyyt­tä Kirkkon­um­men tule­vaisu­u­den hyväk­si, yhteishen­gen ja imagon kohot­tamisek­si sekä yri­tys­ten ja kun­ta­lais­ten vuorovaiku­tuk­sen lisäämisek­si. Han­ke on suu­ritöi­nen ja suun­nit­te­lu­työt käyn­nistyvät Suo­mi 100v han­kkeen kanssa rinnnakkain heti tam­miku­us­sa. Pidämme teitä ajan­tasal­la ja tar­joamme jäsenistöllemme aikanaan ajois­sa infor­maa­tio­ta, lip­pu­ja yms.

 

OSTA KIRKKONUMMELTA kam­pan­jamme keräsi läh­es 800 seu­raa­jaa face­bookissa paikallis­ten yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten markki­noin­ti­in ja main­on­taan. Kam­pan­ja oli ILMAINEN kaikille jäse­nillemme vuo­den 2016. Tiedo­tamme jatkos­ta lisää tam­miku­us­sa ja/tai Ket­tu-markki­noin­ti on tei­hin suo­raan yhteydessä.

 

SYYSKOKOUS pidet­ti­in 24.11.2016, jos­sa valit­ti­in uusi hallitus:

 

 

 

Jus­si Salo, var­al­la Kit­ty Åberg

Sirkkali­isa Cavo­nius, var­al­la Han­nu Suni

Leo Bock­ström, var­al­la Pert­ti Iivonen

Pasi Saarel­ma, var­al­la Mar­ja-Liisa Ortia

Han­naleena Kuu­ti­lo, var­al­la Anu Hoskonen

Mari­ka Kalamees, var­al­la Anne Kataikko

Susan­na Jär­ven­pää, var­al­la Anu Karkinen

Kati Ket­tunen, var­al­la Anni Yliselä

Dick Lin­dertz, var­al­la Markku Häiväläinen

Ris­to Nikun­laak­so, asiantun­ti­ja­jäsen (kun­ta)

 

Hal­li­tus jär­jestäy­tyi 15.12.2016 ja val­it­si puheen­jo­hta­jak­si Dick Lin­dertzin ja vara­puheen­jo­hta­jak­si Kati Ket­tusen. Toimin­nan­jo­hta­jana jatkaa Kata­ri­na Penkert. Jäsen­mak­sut säi­lytetään ennal­laan. Yhdis­tyk­sen perus­ta­ja­jäseniä on 17 ja 11.11.2016 (10.11.2015 jäseniä 36) yhdis­tyk­sessä oli 44 jäsen­tä. Tule­va vuosi 2017 on yhdis­tyk­sen kymmenes toim­intavu­osi. Ter­ve­tu­loa uudet jäsenet ja uusi hallitus!

Samal­la kiitämme hal­li­tuk­ses­ta poisjääneitä jäseniä:

 

Anne Kataikko – joka valit­ti­in 16.12.2016 KIRKKONUMMEN YRITTÄJIEN TOIMESTA VUODEN 2016 YRITTÄJKSI, sydämel­liset onnit­te­lut!  —  Mika Mynt­ti­nen ja Hen­ri Haak­siala: Kiitos teille anta­mas­tanne ajasta!