Sään­nöt

(uusit­tu yhtiökok­ouk­ses­sa 22.11.2011)

d

1 Yhdis­tyk­sen nimi ja kotipaikka

Yhdis­tyk­sen nimi on Kirkkon­um­men kun­takeskusy­hdis­tys ry, Kyrk­slätts kom­mun­cen­trum­fören­ing rf ja koti­paik­ka Kirkkon­um­mi. Yhdis­tyk­sen nimen epävi­ralli­nen lyhenne on KIDE.

2 Tarkoi­tus ja toimin­nan laatu

Yhdis­tyk­sen toimin­nan tarkoituk­se­na on kehit­tää Kirkkon­um­men kun­nan keskus­tas­sa toimivien yrit­täjien ja muiden toim­i­joiden kanssa Kirkkon­um­men kun­takeskuk­ses­ta toimi­va, kaupunki­mainen, hyvien palvelu­iden, viihty­isän asumisen sekä monipuolis­ten har­ras­tusten ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien – hyvän elämän – alueelli­nen keskus sekä lisätä jäsen­ten­sä yhteistyötä.

Yhdis­tyk­sen toim­inta vaikut­taa Kirkkon­um­men kun­takeskuk­sen toimivu­u­teen ja toimin­nan akti­ivi­su­u­teen sekä jäsen­ten­sä keskinäisen ja ulkoisen yhteis­toimin­nan kehit­tymiseen.  Yhdis­tys myös edesaut­taa oma­l­la toimin­nal­laan kun­takeskuk­ses­sa toimivien yri­tys­ten ja yhteisö­jen yleis­ten toim­intaedel­ly­tys­ten ja ‑ympäristön kehittymistä.

Tarkoituk­sen­sa toteut­tamisek­si yhdis­tys osal­lis­tuu käytet­tävis­sä ole­vien mah­dol­lisuuk­sien­sa puit­teis­sa kun­takeskuk­sen ja sen toim­into­jen suun­nit­telu­un ja toteu­tuk­seen. Yhdis­tys jär­jestää yhteistyössä muiden toim­i­joiden kanssa kun­takeskuk­ses­sa jär­jestet­täviä tapah­tu­mia, tiedot­taa niistä ja organ­isoi muiden toim­i­joiden kanssa yhdessä sovit­tavaa kun­takeskuk­sen tiedo­tus­ta. Yleisen kun­takeskusti­etoisu­u­den lisäämisek­si yhdis­tys voi har­joit­taa tiedotus‑, koulu­tus- ja julka­isu­toim­intaa sekä jär­jestää yleisö- ja neu­vot­te­lu­ti­laisuuk­sia. Yhdis­tys pyrkii saavut­ta­maan tarkoituk­sen­sa myös mui­ta saman­ta­paisia toim­inta­muo­to­ja käyttäen.

Yhdis­tyk­sen tarkoi­tus ei ole voiton tai muun välit­tömän taloudel­lisen edun tuot­ta­mi­nen siihen osal­lisille. Toim­intansa rahoit­tamisek­si yhdis­tys voi ottaa vas­taan avus­tuk­sia, tes­ta­ment­te­ja ja lahjoituk­sia sekä omis­taa toim­intaansa varten tarpeel­lista kiin­teää ja irtain­ta omaisuutta.

3 Jäsenet

Yhdis­tyk­sen jäseniksi voivat liit­tyä kaik­ki Kirkkon­um­men kun­takeskuk­ses­sa tai sen läheisyy­dessä toimi­vat juridis­et ja fyy­siset henkilöt, jot­ka ovat kiin­nos­tuneet osal­lis­tu­maan kun­takeskuk­sen kehit­tämiseen ja jot­ka hyväksyvät yhdis­tyk­sen tarkoituk­sen ja sään­nöt. Jäsen­ten hyväksymis­es­tä päät­tää hallitus.

4 Jäsen­ten eroami­nen ja erottaminen

Jäsenel­lä on oikeus ero­ta yhdis­tyk­ses­tä ilmoit­ta­mal­la siitä kir­jal­lis­es­ti hal­li­tuk­selle tai sen puheen­jo­hta­jalle taik­ka ilmoit­ta­mal­la eros­ta yhdis­tyk­sen kok­ouk­ses­sa merkit­täväk­si pöytäkirjaan.

Hal­li­tus voi erot­taa jäse­nen yhdis­tyk­ses­tä, jos jäsen on jät­tänyt erään­tyneen jäsen­mak­sun­sa mak­samat­ta tai muuten jät­tänyt täyt­tämät­tä ne velvol­lisu­udet, joi­hin hän on yhdis­tyk­seen liit­tymäl­lä sitoutunut tai on menet­te­lyl­lään yhdis­tyk­sessä tai sen ulkop­uolel­la huo­mat­tavasti vahin­goit­tanut yhdis­tys­tä tai ei enää täytä lais­sa taik­ka yhdis­tyk­sen sään­nöis­sä mainit­tu­ja jäsenyy­den ehtoja.

5 Jäsen­mak­su  

Jäse­niltä perit­tävän vuo­tuisen jäsen­mak­sun suu­ru­ud­es­ta päät­tää vuosikokous.

6 Hal­li­tus  

Yhdis­tyk­sen asioi­ta hoitaa hal­li­tus, johon kuu­lu­vat vuosikok­ouk­ses­sa val­i­tut 8 – 12 varsi­naista jäsen­tä. Jäsenet val­i­taan seu­raavien taho­jen edus­ta­jista ja ilmoite­tun määrän mukaises­ti, mikäli vuosikok­ous ei toisin päätä:

Jäse­nenä ole­van kun­nan toim­i­henkilöi­den ja/tai viran­halti­joiden piiristä 2 henkilöä

Jäse­nenä ole­vien oikeuskelpois­t­en yri­tys­ten piiristä 2 – 6 henkilöä

Jäse­nenä ole­vien oikeuskelpois­t­en kiin­teistöy­htiöi­den piiristä 2 henkilöä.

Rek­isteröi­ty­jen yhdis­tys­ten ja muiden yhteisö­jen piiristä 2 henkilöä.

Kullekin jäsenelle val­i­taan vara­jäsen. Hal­li­tuk­sen varsi­naiset jäsenet ja vara­jäsenet val­i­taan kahdek­si vuodek­si ker­ral­laan, kuitenkin siten, että toimin­nan ensim­mäisenä vuote­na puo­let jäsenistä ja vara­jäsenistä val­i­taan vain yhdek­si vuodek­si. Täl­löin puo­let hal­li­tuk­sen jäsenistä ja vara­jäsenistä on vuosit­tain erovuorossa.

Hal­li­tus val­it­see kesku­ud­estaan puheen­jo­hta­jan ja vara­puheen­jo­hta­jan. Hal­li­tus voi vali­ta myös mah­dol­lisen toimin­nan­jo­hta­jan ja päät­tää tämän tehtävistä ja palkkauksesta.

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­jo­hta­jan tai hänen estyneenä ollessaan vara­puheen­jo­hta­jan kut­sus­ta tarvit­taes­sa tai kun vähin­tään kol­mannes hal­li­tuk­sen jäsenistä sitä vaatii.

Hal­li­tus voi nimetä avus­ta­jik­seen työryhmiä.

Hal­li­tus on päätös­val­tainen, kun vähin­tään puo­let jäsenistä puheen­jo­hta­ja tai vara­puheen­jo­hta­ja mukaan lukien on läs­nä. Äänestyk­set ratkaistaan yksinker­taisel­la ään­ten enem­mistöl­lä. Ään­ten men­nessä tasan ratkaisee puheen­jo­hta­jan ääni, vaaleis­sa kuitenkin arpa.

7 Yhdis­tyk­sen nimen kir­joit­ta­mi­nen  

Yhdis­tyk­sen nimen kir­joit­taa hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja yksin tai kak­si hal­li­tuk­sen jäsen­tä yhdessä tai henkilö, jolle hal­li­tus antaa henkilöko­htaisen nimenkirjoitusoikeuden.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdis­tyk­sel­lä on joko toimin­nan­tarkas­ta­ja ja hänel­lä varamies tai yksi ammat­ti­mainen tilin-tarkas­ta­ja ja hänel­lä varamies. Toimin­nan- tai tilin­tarkas­ta­jan toimikausi on yksi vuosi.

Yhdis­tyk­sen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilin­päätös tarvit­tavine asi­akir­joi­neen ja hal­li­tuk­sen vuosik­er­to­mus on annet­ta­va toimin­nan- tai tilin­tarkas­ta­jalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toimin­nan- tai tilin­tarkas­ta­jan tulee antaa kir­jalli­nen lausun­to viimeistään kak­si viikkoa ennen kevätkok­ous­ta hallitukselle.

9 Yhdis­tyk­sen kokoukset

Yhdis­tyk­sen varsi­naisia kok­ouk­sia ovat toukoku­un lop­pu­un men­nessä pidet­tävä kevätkok­ous ja loka-mar­rasku­us­sa pidet­tävä vuosikokous.

Ylimääräi­nen kok­ous pide­tään, kun yhdis­tyk­sen kok­ous niin päät­tää tai kun hal­li­tus kat­soo siihen ole­van aihet­ta tai kun vähin­tään kymme­ne­sosa (1/10) yhdis­tyk­sen äänioikeute­tu­ista jäsenistä sitä hal­li­tuk­selta eri­tyis­es­ti ilmoitet­tua asi­aa varten kir­jal­lis­es­ti vaatii. Kok­ous on pidet­tävä kol­menkymme­nen vuorokau­den kulues­sa siitä, kun vaa­timus sen pitämis­es­tä on esitet­ty hallitukselle.

Yhdis­tyk­sen kok­ouk­ses­sa jokaisel­la jäsenel­lä on yksi ääni.

Hal­li­tuk­sen on kut­sut­ta­va yhdis­tyk­sen kok­ouk­set koolle vähin­tään seit­semän vuorokaut­ta ennen kok­ous­ta. Kut­su on lähetet­tävä jäse­nille kir­jeitse tai sähkö­pos­titse. Samoin hal­li­tuk­sen kok­ouk­set on kut­sut­ta­va koolle vähin­tään seit­semän vuorokaut­ta ennen kok­ous­ta joko sähkö­pos­titse tai kirjeitse.

Yhdis­tyk­sen kok­ouk­sen päätök­sek­si tulee se mielipi­de, jota on kan­nat­tanut yli puo­let anne­tu­ista äänistä. Äänestyk­set ratkaistaan yksinker­taisel­la ään­ten enem­mistöl­lä. Ään­ten men­nessä tasan ratkaisee kok­ouk­sen puheen­jo­hta­jan ääni, vaaleis­sa kuitenkin arpa.

10 Kevätkok­ous ja vuosikokous

Yhdis­tyk­sen kevätkok­ouk­ses­sa käsitel­lään seu­raa­vat asiat:

 • kok­ouk­sen avaus
 • val­i­taan kok­ouk­selle puheen­jo­hta­ja, sih­teeri, pöytäkir­jan tarkas­ta­jat ja ääntenlaskijat
 • esitetään tilin­päätös, vuosik­er­to­mus ja toimin­nan- tai ammat­ti­maisen tilin­tarkas­ta­jan lausunto
 • päätetään tilin­päätök­sen vahvis­tamis­es­ta ja vas­tu­u­va­pau­den myön­tämis­es­tä hal­li­tuk­selle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitel­lään muut kok­ouskut­sus­sa maini­tut asiat
 • kok­ouk­sen päättäminen

Vuosikok­ouk­ses­sa

 • kok­ouk­sen avaus
 • val­i­taan kok­ouk­selle puheen­jo­hta­ja, sih­teeri, pöytäkir­jan tarkas­ta­jat ja ääntenlaskijat
 • vahvis­te­taan toim­inta­su­un­nitel­ma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen­mak­sun suu­ru­us tule­valle vuodelle
 • val­i­taan hal­li­tuk­sen jäsenet tule­valle kaudelle erovuorois­t­en tilalle
 • val­i­taan joko toimin­nan­tarkas­ta­ja ja hänel­lä varamies tai yksi ammat­ti­mainen tilin­tarkas­ta­ja ja hänel­lä varamies
 • hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan, hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja toimin­nan- tai tilin­tarkas­ta­jan palkkioista päättäminen
 • käsitel­lään muut kok­ouskut­sus­sa maini­tut asiat
 • kok­ouk­sen päättäminen

Mikäli yhdis­tyk­sen jäsen halu­aa saa­da jonkin asian yhdis­tyk­sen vuosi- tai kevätkok­ouk­ses­sa käsiteltäväk­si, on hänen ilmoitet­ta­va siitä kir­jal­lis­es­ti hal­li­tuk­selle niin hyvis­sä ajoin, että asia voidaan sisäl­lyt­tää kokouskutsuun.

11 Sään­tö­jen muut­ta­mi­nen ja yhdis­tyk­sen purkaminen

Päätös sään­tö­jen muut­tamis­es­ta ja yhdis­tyk­sen purkamis­es­ta on tehtävä yhdis­tyk­sen kok­ouk­ses­sa vähin­tään kol­men neljä­sosan (3/4) enem­mistöl­lä anne­tu­ista äänistä. Kok­ouskut­sus­sa on mainit­ta­va sään­tö­jen muut­tamis­es­ta tai yhdis­tyk­sen purkamisesta.

Yhdis­tyk­sen purkautues­sa käytetään yhdis­tyk­sen varat yhdis­tyk­sen tarkoituk­sen edis­tämiseen purkau­tu­mis­es­ta päät­tävän kok­ouk­sen määräämäl­lä taval­la. Yhdis­tyk­sen tul­lessa lakkaute­tuk­si käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.